google-site-verification: google6bededc8e88b5b93.html

LGS Groussbus

Direkt zum Seiteninhalt
Informatioun:

Nei Telefonsnummer fir den Kontakt mat dem Grupp:

691 20 99 62

Covid 19 -> Wichteg Informatioun – Information importante - Major information
 
 Update 25.10.20

-          Suite op déi nei Recommandatiounen vun der Regierung,
-          Suite dorop op d’Beschlëss vun dem Verband vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten,
-          Aus aktuellem Gronn an en Vue fir eis Memberen an Chef beschtméiglech ze protégéieren an awer eisen Leit kënnen hiren Scoutissem ze bidden informéieren mir:
·      Eis Aktivitéiten an Versammlungen kënnen fir den Abléck an aus Sécherheetsgrënn praktesch just nach dobaussen ofgehal ginn. Mir bieden, dass d'Kanner sech den Ëmstänn entspriechend kleeden - Merci.
·      All eis Memberen MUSSEN während der ganzer Zäit vun der Aktivitéit hir Mask droen!
·      All eis Elteren (oder aner Persoun) sinn gebieden, während dem Bréngen an/oder Sichen kommen vun den Kanner, hir Mask ze droen.
·      Wann een vun eisen Leit, eisen Memberen an Kontakt kënnt mat enger Persoun, déi infizéiert ass an/oder an der Quarantän ass, ass an dem beschten Délai d’Cheféquipe an den Gruppechef ze kontaktéieren an ze informéieren.

Regelen 15.09.20

 
-          Suite op d’Recommandatiounen vun der Santé,
 
-          Suite dorop op d’Recommandatiounen vun dem Verband vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten,
 
-          Aus aktuellem Gronn an en Vue fir eis Memberen an Chef beschtméiglech ze protégéieren an awer eisen Leit kënnen hiren Scoutissem ze bidden informéieren mir:
 
 
·         Eis Aktivitéiten an Versammlungen wäerten méiglechst dobaussen an an der Natur stattfannen. An deem Sënn sinn eis Elteren gebieden dorop ze uechten, dass hir Kanner deementspriechend gekleet sinn – Merci.
 
·         All eis Memberen sinn – wéi et dëst och virgesinn ass an der Ëffentlechkeet (Geschäft, Café,....) gebieden, bei dem Betrieden vun dem Home hiren Mask un ze hunn. Den Mask kann dann während der Versammlung, Aktivitéit ausgedoen ginn – mir sinn dann ab deem Moment een eegenen Grupp.
 
·         All eis Elteren (oder aner Persoun) sinn gebieden, den Mask bei dem Bréngen an bei dem sichen kommen vun den Kanner un ze doen.
 
·         Wann een vun eisen Leit, eisen Memberen an Kontakt kënnt mat enger Persoun, déi infizéiert ass an/oder an der Quarantän ass, ass an dem beschten Délai d’Cheféquipe an den Gruppechef ze kontaktéieren an ze informéieren. Dëst kënnt dir maachen ënnert:
 
o   Gruppechef (Jean-Claude Schmit)
 
§  Gruppechef@groussbus.lgs.lu
 
§  691 20 99 62 (Telefon LGS Groussbus)
 
o   Biber
 
§  Truppechef Biber (Marinella Bossi)
 
·         pedimabo@yahoo.fr
 
·         621 28 40 04
 
§  Assistent Truppechef Biber (Carole Schartz)
 
·         Schartzcarole25@gmail.com
 
·         621 70 62 98
 
o   Wëllefcher
 
§  Assistent Akela (Marinella Bossi)
 
·         pedimabo@yahoo.fr
 
·         621 28 40 04
 
§  Assistent Wëllefcherchef (Carole Schartz)
 
·         Schartzcarole25@gmail.com
 
·         621 70 62 98
 
§  Stagiär Assistent Wëllefcherchef (Conny Nothum)
 
·         NothumConny1993@hotmail.com
 
·         621 48 87 02
 
o   AvEx
 
§  Responsabel Branche (Jean-Claude Schmit)
 
·         Gruppechef@groussbus.lgs.lu
 
·         691 20 99 62 (Telefon LGS Groussbus)
 
§  Assistent Branche (Josy Gilson)
 
·         josygilson@gmail.com
 
·         621 74 18 16
 
o   CaraPio
 
§  Truppechef CaraPio (Jean-Claude Schmit)
 
·         TCCaraPio@groussbus.lgs.lu
 
·         691 20 99 62 (Telefon LGS Groussbus)
 
§  Stagiär Assistent Truppechef (Josy Gilson)
 
·         josygilson@gmail.com
 
·         621 74 18 16
 
o   RaRo
 
§  Clanchef (Jean-Claude Schmit)
 
·         Clanchef@groussbus.lgs.lu
 
·         691 20 99 62 (Telefon LGS Groussbus)


 
Explizit weisen mir hei och dorop hin,  dass dës Mesure selbstverständlech och gëllt, wann d’Kanner sollten an der Schoul mat engem Schoulmeeschter, Proff an Kontakt sollten sinn/kommen, deen an der Quarantän ass!!!
 
 
·         Fir all Aktivitéiten – also och Versammlungen ass jiddereen gebieden, un seng Mask ze denken an déi dobäi ze hunn.
 
·         Virun dem Départ vun doheem – virun dem an d’Versammlung kommen also ass jiddereen gebieden, d’Hänn ze wäschen an ze desinfizéieren. Och während der Versammlung an – ofhängeg vun den Spiller, Aktivitéiten wäerten ëmmer nees d’Hänn desinfizéiert ginn.
 
 
Léif Elteren an léiwen Member,

 
Et sinn dëst aussergewéinlech Zäiten. An dëst ganz besonnesch fir déi Jéngsten ënnert eis. Stand haut kann keen soen, wat déi ganz Mesuren, deen ganzen momentanen Zoustand mat der Psychologie vun eisen Kanner mécht. Wéi si dat Ganzt wäerten verdauen.
 
Och eis – an ech géif soen besonnesch eis als Scouten – een Veräin, wou d’ Pedagogie dorop opbaut, Frëndschaften op ze bauen, sech no ze kommen an sech ze hëllefen, sech ze vertrauen, fält et net einfach, ënnert dësen Ëmstänn pedagogesch wäertvoll Aktivitéiten un ze bidden an – nach manner – eisen Leit déi ganz Mesuren op ze erleeën. Ganz bestëmmt net. An awer ass dat Ganzt noutwenneg – op jidder Fall fir den Moment.
 
Mir wëllen Ären Kanner hir Versammlung nees zeréck ginn. Mir wëllen, dass si sech nees kënnen gesinn, sech nees kënnen treffen.
 
An vun dohier soen mir als Chef vun Groussbus ganz kloer -> mir dinn eng Mutz un, eng Jackett un an fest Schong – an mir ginn dann eben raus an hunn eisen Spaass!
 
Et wäert en bëssen anescht sinn – vun eiser Säit aus awer wäerten mir alles dofir maachen, dass eis Kanner sech amuséieren an – esou wäit dat dann méiglech ass – dat Ganzt fir eng 2 Stonnen an der Woch vergiessen!
 
Et ass dat den Moment eisen Opdrag – Challenge accepted. Fir eis Memberen!

 
Am Numm vun der Cheféquipe

 
Jean-Claude Schmit
 
Gruppechef
 
 
 
 
 
 
-          À la suite des recommandations de la Santé,
 
-          À la suite des recommandations de la fédération des Lëtzebuerger Guiden a Scouten,
 
-          Vu l’actualité et en vue de la meilleure protection possible que nous souhaitons apporter à nos membres et à nos chefs – tout en souhaitant cependant offrir la possibilité de vivre leur Scoutisme à nos membres, nous voulons informer sur les points suivants :
 
 
o   Nos activités, nos réunions se dérouleront la plupart du temps à l’extérieur, dans la nature. Suite à quoi nous remercions nos parents de veiller à ce que les enfants sont habillés de la sorte.
 
o   Tous nos membres sont demandés – comme c’est le cas aussi en public, de porter leur masque en venant dans le home. Le masque pourra être enlevé lors de la réunion, de l’activité. En ce moment, nous représenteront un groupe refermé, autonome.
 
o   Les parents ou toute autre personne accompagnant les enfants sont demandés de porter le masque durant tout le temps de présence en notre home.
 
o   Si un de nos membres se voit avoir eu un contact avec une personne infectée et/ou étant en quarantaine, les parents sont demandés de prendre contact avec les chefs de branche concernés ainsi qu’avec le chef de groupe. Cette démarche est à faire dans les délais les meilleurs. Adresses de contact :
 
§  Chef de groupe (Jean-Claude Schmit)
 
·         Gruppechef@groussbus.lgs.lu
 
·         691 20 99 62 (Numéro du groupe)
 
§  Castors
 
·         Chef de troupe castors (Marinella Bossi)
 
o   pedimabo@yahoo.fr
 
o   621 28 40 04
 
§  Louveteaux
 
·         Akela assistant (Marinella Bossi)
 
o   pedimabo@yahoo.fr
 
o   621 70 62 98
 
·         Assistant cheftaine louveteaux (Carole Schartz)
 
o   Schartzcarole25@gmail.com
 
o   621 70 62 98
 
·         Stagiaire assistant cheftaine louveteaux (Conny Nothum)
 
o   NothumConny1993@hotmail.com
 
o   621 48 87 02
 
§  AvEx
 
·         Responsable de branche (Jean-Claude Schmit)
 
o   Gruppechef@groussbus.lgs.lu
 
o   691 20 99 62 (Numéro du groupe)
 
·         Assistant de la branche (Josy Gilson)
 
o   josygilson@gmail.com
 
o   621 74 18 16
 
§  CaraPio
 
·         Chef de troupe CaraPio (Jean-Claude Schmit)
 
o   TCCaraPio@groussbus.lgs.lu
 
o   691 20 99 62 (Numéro du groupe)
 
·         Stagiaire assistant chef de troupe (Josy Gilson)
 
o   josygilson@gmail.com
 
o   621 74 18 16
 
§  RaRo
 
·         Clanchef (Jean-Claude Schmit)
 
o   Clanchef@groussbus.lgs.lu
 
o   691 20 99 62 (Numéro du groupe)


 
Explicitement nous précisons ici que ces mesures sont bien évidemment aussi valables, si vos enfants se voient avoir contact avec un maître d’école, un professeur se voyant être infectée ou en quarantaine !!!
 
 
 
·         Pour toute activité – donc pour les réunions de même, un chacun est demandé de porter son masque sur soi
 
·         Avant de venir en réunion, nous vous demandons de bien laver vos mains et de les désinfecter par la suite. Nous vous informons aussi que – selon les activités, les jeux, vos mains seront désinfectées lors des activités aussi.

 
Chers parents, cher membre,

 
Ce sont des moments difficiles que nous passons pour l’instant. Et ce surtout pour les plus jeunes d’entre nous. En ce moment, personne ne peut savoir, quels seront les effets pédagogiques sur les enfants. Comment vont-ils pouvoir digérer tout ceci ?
 
À nous aussi - et ce surtout pour le Scoutisme, une idéologie, une pédagogie se basant sur le groupe, se basant sur la collectivité, l’amitié, il nous est difficile de préparer et d’offrir des activités adaptées Et toutefois – c’est bien le cas pour l’instant.
 
Nous souhaitons rendre les réunions à nos membres. Nous voulons, qu’ils puissent à nouveau se voir, se rencontrer.
 
Et c’est pourquoi que, en tant que chefs de Groussbus, nous disons clairement -> nous allons mettre une casquette, une veste chaude, de bonnes chaussures – et nous nous amuserons dehors.
 
Ce sera un peu différent – de notre part toutefois, nous ferons de notre meilleur pour vous offrir le Scoutisme le mieux possible.
 
C’est pour l’instant le défi – Challenge accepted. Pour nos membres !

 
Pour l’équipe des chefs,

 
Jean-Claude Schmit
 
Chef de groupe
 


 
-          Following the recommendations of the National Health Service
 
-          Following the recommendations of the federation of Lëtzebuerger Guiden a Scouten
 
-          Considering the current situation and in order to provide the best possible protection for our members and leaders - while at the same time wishing to offer our members the opportunity to experience their Scouting, we would like to inform about the following points:
 
 
o   Our activities, our meetings will take place most of the time outdoors, in nature. We would like to thank our parents for making sure that the children are dressed accordingly.
 
o   All our members are asked - as it is the case also in public - to wear their masks when coming to the home. The mask can be removed during the meeting or activity. At that moment, we will represent a closed, autonomous community.
 
o   Parents or any other person accompanying the children are asked to wear the mask during the entire time they are in our home.
 
o   If one of our members has had contact with an infected person and/or being quarantined, parents are asked to contact the concerned branch heads as well as the group leader. This should be done as soon as possible. Contact addresses:
 
§  Group leader (Jean-Claude Schmit)
 
·         Gruppechef@groussbus.lgs.lu
 
·         691 20 99 62 (Number of group)
 
§  Beavers
 
·         Beaver troupe leader (Marinella Bossi)
 
o   pedimabo@yahoo.fr
 
o   621 28 40 04
 
§  Cub Scouts
 
·         Assistant Akela (Marinella Bossi)
 
o   pedimabo@yahoo.fr
 
o   621 70 62 98
 
§  AvEx
 
·         Branch Manager (Jean-Claude Schmit)
 
o   Gruppechef@groussbus.lgs.lu
 
o   691 20 99 62 (Number of group)
 
§  CaraPio
 
·         Troop leader
 
o   TCCaraPio@groussbus.lgs.lu
 
o   691 20 99 62 (Number of group)
 
·         Trainee assistant troop leader (Josy Gilson)
 
o   josygilson@gmail.com
 
o   621 74 18 16
 
§  RaRo
 
·         Clan leader (Jean-Claude Schmit)
 
o   Clanchef@groussbus.lgs.lu
 
o   691 20 99 62 (Number of group)


 
Explicitly we specify here that these measures are of course also valid, if your children see themselves in contact with a schoolmaster, a teacher seeing himself infected or in quarantine!!!
 
 
·         For all activities - i.e. for meetings as well, everyone is asked to have their mask on them.
 
·         Before coming to the meeting, we ask you to wash your hands thoroughly and to disinfect them afterwards. We also inform you that - depending on the activities, games, your hands will be disinfected during the meeting as well.

 
Dear parents, dear member,

 
These are difficult times that we are going through at the moment. Especially for the youngest among us. At the moment nobody can know, what the educational effects will be on the children. How will they be able to digest all this?
 
For us too - and especially for Scouts, an ideology, a pedagogy based on the group, based on the community, based on friendship, it is difficult for us to prepare and offer adapted activities. And yet - this is the case for the moment.
 
We would like to bring back the meetings to our members. We want them to be able to see each other again, to meet each other.
 
And that's why, as leaders of Groussbus, we say clearly -> we'll put on a cap, a warm jacket, good shoes - and we'll have fun outside.
 
It will be a bit different - from our side but we will do our best to offer you the best possible Scouting.
 
This is the actual goal - Challenge accepted. For our members!

 
For the leadership team,

 
Jean-Claude Schmit
 
Group leader
 
 

Eis Versammlung vum 26.09.20 – wichtegen Message
 

 
Gudden Nomëtteg alleguerten,
 
 
Mat dësem Schreiwen an Suite op d’Versammlung vun en Samschdeg ass eis leider opgefall dass verschidden vun eisen Leit net an der Versammlung waren – awer sech och net ofgemellt haten!
 
Mir géifen wëllen dorop hiweisen dass et wichteg ass, dass dir iech, kënnt dir mol eng Kéier net kommen, ofmellt – esou wéi et Usus an all Veräin ass!
 
 
Et ass net nëmmen eng Fro vun der Héiflechkeet an vun dem Respekt vis-à-vis vun ären Chef, déi sech engagéieren, fir Dech an och vis-à-vis vun deenen aneren Memberen, déi sech ofmellen an sech un d’Regelen halen – neen, et ass dëst och wichteg fir eis Virbereedungen an eis Aktivitéiten. Fir dass mir wëssen zu wéivill dass mir sinn an deementspriechend ass et wichteg fir DECH -> fir dass Du dann eng flott Versammlung hues.
 
 
Et ass den Moment schonn net onbedéngt einfach mat den hygieeneschen Moossnamen, déi mir sollen anhalen – deementspriechend eisen Programm mussen upassen, an mir bieden iech all domat, dëst fir an der Zukunft ze respektéieren.
 
 
Mir weisen hei och nach eng Kéier dorophin dass grad déi Leit, déi dëst Joer sollen hir Montée maachen gebieden sinn, sech un d’Versammlung ze halen – och bei den Scouten sinn esou Saachen wichteg, hunn hiren pädagogeschen Sënn an Zweck – an et wäert och hei näischt ‘verschenkt’ ginn!
 
Mir wëllen hei just dorop hiweisen, dass et dëst eben och zu eisem erzéiereschen Konzept dozou gehéiert, dass den Scoutissem net einfach een Zäitverdreif ass, wou ech higinn, wann ech soss keng ze dinn hunn – an är Chef géifen hirem Opdrag net nokommen, géifen mir net op gewëssen ‘Mesuren’ Wäert leeën an bestoen.
 
 
Mir soen Merci fir den Verständnes an mat den beschten Scoutsgréiss,
 
 
 
 
 
Notre réunion de ce samedi dernier – message important
 

 
Bon après-midi à tous,
 
 
par cette note et suite à notre réunion de samedi, nous avons malheureusement remarqué que certains de nos membres n'étaient pas présents - mais n'étaient point excusés non plus!
 
 
Nous tenons à souligner l'importance de nous informer si vous ne pouvez participer - comme c'est la coutume dans chaque club!
 
 
Ceci n'étant pas seulement une question de courtoisie et de respect envers vos chefs qui s'engagent pour vous, mais de même envers les autres membres qui suivent et qui respectent les règles - non, c'est également important pour nos préparatifs et nos activités prévues. Afin que nous sachions à combien nous sommes et par conséquent, il est important pour VOUS aussi - pour que vous ayez de suite une réunion adaptée et dont vous pouvez profiter au mieux. Pour l'instant, le tout n'étant déjà pas facile à préparer et à organiser avec toutes les mesures hygiéniques imposées que nous nous voyons devoir suivre - le programme et les activités que nous devons adapter en conséquence... nous vous demanderions à tous de respecter cette demande à l'avenir et vous remercions pour votre collaboration.
 
 
Nous tenons à souligner encore que précisément nos membres prévus pour la montée de cette année sont invitées à participer à toute réunion - ceci étant important dans le Scoutisme, ayant une importance pédagogique - et nous n'allons ici certainement non plus faire de cadeau!
 
 
Nous tenons simplement à souligner ici que cela fait également partie de notre concept éducatif, que le Scoutisme n'est pas seulement un passe-temps, où je participe quand je n'ai rien d'autre à faire - vos chefs ne suivraient point leur but éducatif, leur objectif, s'ils ne mettraient point une importance en ces «mesures».
 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension avec mes salutations de Scout les meilleures,
 
 
 
 
 
Our meeting last Saturday - important news
 
 
 
Good afternoon everyone,
 
 
with this writing concerning Saturday's meeting, we unfortunately noticed that some of our members were not present - but did not advise either!
 
 
We would like to point out that it is important that you, once you can not come, sign up - as is the custom in every club!
 
 
It's not just a matter of courtesy and respect towards your leaders which are committed to you but also towards the other members who resign and abide by the rules - no, this is also important for our preparations and activities. To know how much we are present and to be able to prepare for YOU accordingly -> so that you have a cool time.
 
 
At the moment, It is already now not easy with the hygienic measures we have to follow - we must adapt our program accordingly, and so we ask all of you to respect our request in the future.
 
 
We would like to point out as well that it is precisely our members which are intended this year to climb up to the next branch who are invited to participate to all assemblies - these things are important to Scouts, they do have their pedagogical meaning and purpose - and it is worth here too nothing is 'given away'!
 
 
We would just like to point out here that this is also part of our educational concept, that Scouting is not just a pastime, where I go when I have nothing else to do - and your leaders would not fulfil their mandate, if they would not pay attention to this aspect  and insist on certain 'measures'.
 
 
We thank you for your understanding and with the best Boy Scout Greetings,

Är Chef / vos chefs / your leaders

Aktuelles zu der Situatioun
Communiqué / Hëllef an der Nout vum Grupp

Corona 2020

Communiqué vum 15.03.20                                            Communiqué vum 17.03.20                         Communiqué vum 22.03.20
                                                                                                                                      
VF

Biber:
6 Joer bis 8 Joer

Versammlungen:
Samschdes vun 13h30 bis 15h.
Wëllefcher:
8 Joer bis 11 Joer

Versammlungen:
Samschdes vun 13h30 bis 15h.
AvEx:
11 Joer bis 14 Joer

Versammlungen:
Samschdes vun 13h30 bis 15h.
Versammlungen an
allgemeng Informatiounen

Kontakter
Branchen
Chef Branche:

Jean-Claude Schmit
691 50 61 97
Akela:

Jean-Claude Schmit
691 50 61 97
Responsablen Chef:

Jean-Claude Schmit
691 50 61 97
Truppechef:

Jean-Claude Schmit
691 50 61 97
CaraPio:
14 Joer bis 17 Joer

Versammlungen:
Samschdes vun 15h00 bis 17h.
RaRo:
17 Joer bis 23 Joer

Versammlungen:
Samschdes vun 17h00 bis 19h.
Clanchef:

Jean-Claude Schmit
691 50 61 97
Haut, op den 01.10.20 hunn mir - fir Iech een neien Service an d'Liewen geruff.

Iwwert een neien Chat-Server kënnt Dir direkt mat eis Kontakt ophulen:

Aloggen an kontaktéieren kënnt Dir eis ganz einfach ënnert:

Dir kënnt dëst iwwert Ären Browser - Dir kënnt awer gären och d'App eroflueden:
Disponibel ass dës fir:

 • Windows 10
 • Mac
 • Android
 • IOS

Hei niewendrun fannt Dir dann och nach den QR Code als 'Ofkierzung'.
Wichteg Datumen:
 

·        28.04.2019

Wëllefchersrallye zu Keel

 
·        18 - 19.05.2019
 
Aktivitéit SPOT vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Centenaire vum Verband
SPOT Norden -> Park Miersch ab 10°°
R-V Memberen: 14°° (wéi zu den Auerzäiten vun den normalen Versammlungen)
 

 ·        25.05.2019
  
Biber- an Wëllefchersandacht an der Stad


·        22.06.2019
 
Festivitéiten um Virowend vun dem Nationalfeierdag zu Mäerzeg
Aktivitéit fir all Member
R-V ass um 18°° wéi gewinnt virun der Turelbaach

·        14.07.2019
 
Schlassfest zu Kolpech
Aktivitéit fir all Membern

 
·        21. - 26.07.2019
  
Camp Wëllefcher
Wou? Neihaischen


·       29.07.2019

Aktivitéit Natur an Bësch erliewen
an der Zesummenaarbecht mat der
Maison Relais Groussbus

·      05.- 10.08.2019

Camp AvEx / CaraPio / RaRo


·       28.09.2019

Ufank Scoutsjoer

Auerzäiten vun den Versammlungen
Horaires de nos réunions
Timestamp of meetings

Wëllefcher an AvEx: 1400 – 1600
 
CaraPio an RaRo: 1500 – 1700

·       22.- 24.11.2019

W-E Grupp - Montée 2019
Aktivitéit fir den ganzen Grupp
Wou: Ierpeldéng
R-V ass um 18 Auer bei dem Home


·       07.12.2019

Chrëschtmaart Randschelt
Aktivitéit RaRo, Chef an Amicale
R-V 17°° zu Randschelt


·       20. - 22.03.2020

W-E an Cavalcade Waasserbëlleg
Ofgesot - Corona-Pandemie


·       30. - 31.05.2020

Bealtaine - Celtic Festival Neihaischen
Ofgesot - Corona-Pandemie


·       27. - 28.07.2020 & 31.07.2020

Bësch-Woch mat den Maisons Relais
Ofgesot - Corona-Pandemie

·       10.04.2020

Reportage RTL & Aktivitéit Altersheem
Aktivitéit fir Wëllef an AvEx
R-V ass um 14.15h virun dem Altersheem zu Réiden

·       20.09.2020

1. Online-Chefdag Lëtzebuerger Guiden a Scouten


·       26.09.2020

1. Versammlung vum Scoutsjoer 20-21 fir all Branchen

Verbandskongress (online) - fir all Chef mat gëlteger Chefernennung
Ufank 17.00h.
Aus deem Gronn ass déi 1. Versammlung vun den CaraPio deen Dag ab 14 Auer bis 16 Auer.

Auerzäiten vun den Versammlungen:
Horaires de nos réunions
Timestamp of meetings

Biber, Wëllefcher an AvEx: 1330 – 1500
CaraPio: 1500 – 1700
RaRo: 1700 – 1900Geplangten national Aktivitéiten

Neihaischen

 • 07.11.20 Wëldiessen
Informatiounen heizou ënnert:

 • 19.12.20 Friddensliicht 2020
Informatiounen:


Verband / Nationales & Internationales

 • 22.02.21 World Thinking Day / Founder's Day 2021
 • 25.05.21 Sprangprëssessioun
Informatiounen:
 • 10.06.21 E Patt beim Pit
Informatiounen an Aschreiwen:
 • Scout Scarf Day
Informatiounen:

Biber

 • 08.05.21 Biber an Wëllefchersandacht
Wëllefcher

 • 25.04.21 Wëllefchers-Rallye
Informatiounen momentan ënnert:
 • 08.05.21 Biber an Wëllefchersandacht
 • 12.06.21 Naturdag
 • Informatiounen:
AvEx

CaraPio

 • 14.10. - 15.10.21 Jota-Joti 2021
 • 08.21 European Jamboree Poland
Informatiounen:
RaRo

Kontakt an Informatiounen zu dem Grupp an eisen Aktivitéiten:

Jean-Claude Schmit                                                                Kontakt:       
Gruppechef                                                                           691 50 61 97
                                                                                           

   Follow us on social media:

 

   Linken zu eisen Partner:                                                              

Shop LGS             Adress vum Shop:                           Site LGS       Neihaischen      ONGD Guiden a Scouten      Scouting in Luxembourg      
                    1, rue Jean Origer
                    L-2269 Luxembourg
                                                                                 
Sinn mir iwwert Chat net erreechbar, maacht eis w.e.g. eng Mail!
Zurück zum Seiteninhalt