Lëtzebuerger Guiden a Scouten

Biber
6-8 Joer
Wëllefcher
8-11 Joer
AvEx
11-14 Joer
CaraPio
14-17 Joer
RaRo
17-23 Joer
Albatrossen
23 + Joer

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten ass déi gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. D‘Missioun ass et déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech a fir aneren z’iwwerhuelen.
An deem Sënn bidden mir de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf.

Lëtzebuerger Guiden a Scouten

Fir mech, fir dech, fir eis, fir jiddereen

Zesummen a Gruppe kann en flott Erfahrunge maachen, Frëndschafte schléissen,sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen.
Sou léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenke fir sech spéider aktiv fir aneren anzesetzen.

Zesummen goen

D’Zukunft gehéiert eis! – Mot d’ordre vun der LGS

E Mot d’ordre leeft iwwer 3 Joer an ass eng Opfuederung fir jiddereen, souwuel Membere wei aner Interesséierter, aktiv bei de Lëtzebuerger Guiden a Scouten matzemaachen. Participatioun baséiert op der Iwwerzeegung, datt jiddereen d’Recht an d’Méiglechkeet huet bei Entscheedungen an Ugeleeënheeten, déi d’eegent Liewen, d’eege Gemeinschaft an d’eegen Ëmwelt betreffen, mat ze schwätzen, sech anzebréngen, zesumme Léisungen ze sichen an dës zesummen ëmzesetzen. Als Jugendmouvement wëlle mir déi Jonk op hirem Wee stäerken, ënnerstëtzen an si drop virbereeden, Verantwortung vis-à-vis vun hire Matmënschen, hirer Ëmwelt a vis-a-vis vun sech selwer ze iwwerhuelen.

Komm mat