Update an Info SARS-COV2 - LGS Groussbus

Direkt zum Seiteninhalt

Update an Info SARS-COV2

Covid 19 -> Wichteg Informatioun – Information importante - Major information
Update 25.10.20

-          Suite op déi nei Recommandatiounen vun der Regierung,
-          Suite dorop op d’Beschlëss vun dem Verband vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten,
-          Aus aktuellem Gronn an en Vue fir eis Memberen an Chef beschtméiglech ze protégéieren an awer eisen Leit kënnen hiren Scoutissem ze bidden informéieren mir:
·     Eis Aktivitéiten an Versammlungen kënnen fir den Abléck an aus Sécherheetsgrënn praktesch just nach dobaussen ofgehal ginn. Mir bieden, dass d'Kanner sech den Ëmstänn entspriechend kleeden - Merci.
·     All eis Memberen MUSSEN während der ganzer Zäit vun der Aktivitéit hir Mask droen!
·     All eis Elteren (oder aner Persoun) sinn gebieden, während dem Bréngen an/oder Sichen kommen vun den Kanner, hir Mask ze droen.
·     Wann een vun eisen Leit, eisen Memberen an Kontakt kënnt mat enger Persoun, déi infizéiert ass an/oder an der Quarantän ass, ass an dem beschten Délai d’Cheféquipe an den Gruppechef ze kontaktéieren an ze informéieren.

Regelen 15.09.20

-          Suite op d’Recommandatiounen vun der Santé,
-          Suite dorop op d’Recommandatiounen vun dem Verband vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten,
-          Aus aktuellem Gronn an en Vue fir eis Memberen an Chef beschtméiglech ze protégéieren an awer eisen Leit kënnen hiren Scoutissem ze bidden informéieren mir:
·        Eis Aktivitéiten an Versammlungen wäerten méiglechst dobaussen an an der Natur stattfannen. An deem Sënn sinn eis Elteren gebieden dorop ze uechten, dass hir Kanner deementspriechend gekleet sinn – Merci.
·        All eis Memberen sinn – wéi et dëst och virgesinn ass an der Ëffentlechkeet (Geschäft, Café,....) gebieden, bei dem Betrieden vun dem Home hiren Mask un ze hunn. Den Mask kann dann während der Versammlung, Aktivitéit ausgedoen ginn – mir sinn dann ab deem Moment een eegenen Grupp.
·        All eis Elteren (oder aner Persoun) sinn gebieden, den Mask bei dem Bréngen an bei dem sichen kommen vun den Kanner un ze doen.
·        Wann een vun eisen Leit, eisen Memberen an Kontakt kënnt mat enger Persoun, déi infizéiert ass an/oder an der Quarantän ass, ass an dem beschten Délai d’Cheféquipe an den Gruppechef ze kontaktéieren an ze informéieren. Dëst kënnt dir maachen ënnert:
o  Gruppechef (Jean-Claude Schmit)
§ Gruppechef@groussbus.lgs.lu
§ 691 20 99 62 (Telefon LGS Groussbus)
o  Biber
§ Truppechef Biber (Marinella Bossi)
·        pedimabo@yahoo.fr
·        621 28 40 04
§ Assistent Truppechef Biber (Carole Schartz)
·        Schartzcarole25@gmail.com
·        621 70 62 98
o  Wëllefcher
§ Assistent Akela (Marinella Bossi)
·        pedimabo@yahoo.fr
·        621 28 40 04
§ Assistent Wëllefcherchef (Carole Schartz)
·        Schartzcarole25@gmail.com
·        621 70 62 98
§ Stagiär Assistent Wëllefcherchef (Conny Nothum)
·        NothumConny1993@hotmail.com
·        621 48 87 02
o  AvEx
§ Responsabel Branche (Jean-Claude Schmit)
·        Gruppechef@groussbus.lgs.lu
·        691 20 99 62 (Telefon LGS Groussbus)
§ Assistent Branche (Josy Gilson)
·        josygilson@gmail.com
·        621 74 18 16
o  CaraPio
§ Truppechef CaraPio (Jean-Claude Schmit)
·        TCCaraPio@groussbus.lgs.lu
·        691 20 99 62 (Telefon LGS Groussbus)
§ Stagiär Assistent Truppechef (Josy Gilson)
·        josygilson@gmail.com
·        621 74 18 16
o  RaRo
§ Clanchef (Jean-Claude Schmit)
·        Clanchef@groussbus.lgs.lu
·        691 20 99 62 (Telefon LGS Groussbus)


Explizit weisen mir hei och dorop hin,  dass dës Mesure selbstverständlech och gëllt, wann d’Kanner sollten an der Schoul mat engem Schoulmeeschter, Proff an Kontakt sollten sinn/kommen, deen an der Quarantän ass!!!
·        Fir all Aktivitéiten – also och Versammlungen ass jiddereen gebieden, un seng Mask ze denken an déi dobäi ze hunn.
·        Virun dem Départ vun doheem – virun dem an d’Versammlung kommen also ass jiddereen gebieden, d’Hänn ze wäschen an ze desinfizéieren. Och während der Versammlung an – ofhängeg vun den Spiller, Aktivitéiten wäerten ëmmer nees d’Hänn desinfizéiert ginn.
Léif Elteren an léiwen Member,

Et sinn dëst aussergewéinlech Zäiten. An dëst ganz besonnesch fir déi Jéngsten ënnert eis. Stand haut kann keen soen, wat déi ganz Mesuren, deen ganzen momentanen Zoustand mat der Psychologie vun eisen Kanner mécht. Wéi si dat Ganzt wäerten verdauen.
Och eis – an ech géif soen besonnesch eis als Scouten – een Veräin, wou d’ Pedagogie dorop opbaut, Frëndschaften op ze bauen, sech no ze kommen an sech ze hëllefen, sech ze vertrauen, fält et net einfach, ënnert dësen Ëmstänn pedagogesch wäertvoll Aktivitéiten un ze bidden an – nach manner – eisen Leit déi ganz Mesuren op ze erleeën. Ganz bestëmmt net. An awer ass dat Ganzt noutwenneg – op jidder Fall fir den Moment.
Mir wëllen Ären Kanner hir Versammlung nees zeréck ginn. Mir wëllen, dass si sech nees kënnen gesinn, sech nees kënnen treffen.
An vun dohier soen mir als Chef vun Groussbus ganz kloer -> mir dinn eng Mutz un, eng Jackett un an fest Schong – an mir ginn dann eben raus an hunn eisen Spaass!
Et wäert en bëssen anescht sinn – vun eiser Säit aus awer wäerten mir alles dofir maachen, dass eis Kanner sech amuséieren an – esou wäit dat dann méiglech ass – dat Ganzt fir eng 2 Stonnen an der Woch vergiessen!
Et ass dat den Moment eisen Opdrag – Challenge accepted. Fir eis Memberen!

Am Numm vun der Cheféquipe

Jean-Claude Schmit
Gruppechef
-          À la suite des recommandations de la Santé,
-          À la suite des recommandations de la fédération des Lëtzebuerger Guiden a Scouten,
-          Vu l’actualité et en vue de la meilleure protection possible que nous souhaitons apporter à nos membres et à nos chefs – tout en souhaitant cependant offrir la possibilité de vivre leur Scoutisme à nos membres, nous voulons informer sur les points suivants :
o  Nos activités, nos réunions se dérouleront la plupart du temps à l’extérieur, dans la nature. Suite à quoi nous remercions nos parents de veiller à ce que les enfants sont habillés de la sorte.
o  Tous nos membres sont demandés – comme c’est le cas aussi en public, de porter leur masque en venant dans le home. Le masque pourra être enlevé lors de la réunion, de l’activité. En ce moment, nous représenteront un groupe refermé, autonome.
o  Les parents ou toute autre personne accompagnant les enfants sont demandés de porter le masque durant tout le temps de présence en notre home.
o  Si un de nos membres se voit avoir eu un contact avec une personne infectée et/ou étant en quarantaine, les parents sont demandés de prendre contact avec les chefs de branche concernés ainsi qu’avec le chef de groupe. Cette démarche est à faire dans les délais les meilleurs. Adresses de contact :
§ Chef de groupe (Jean-Claude Schmit)
·        Gruppechef@groussbus.lgs.lu
·        691 20 99 62 (Numéro du groupe)
§ Castors
·        Chef de troupe castors (Marinella Bossi)
o  pedimabo@yahoo.fr
o  621 28 40 04
§ Louveteaux
·        Akela assistant (Marinella Bossi)
o  pedimabo@yahoo.fr
o  621 70 62 98
·        Assistant cheftaine louveteaux (Carole Schartz)
o  Schartzcarole25@gmail.com
o  621 70 62 98
·        Stagiaire assistant cheftaine louveteaux (Conny Nothum)
o  NothumConny1993@hotmail.com
o  621 48 87 02
§ AvEx
·        Responsable de branche (Jean-Claude Schmit)
o  Gruppechef@groussbus.lgs.lu
o  691 20 99 62 (Numéro du groupe)
·        Assistant de la branche (Josy Gilson)
o  josygilson@gmail.com
o  621 74 18 16
§ CaraPio
·        Chef de troupe CaraPio (Jean-Claude Schmit)
o  TCCaraPio@groussbus.lgs.lu
o  691 20 99 62 (Numéro du groupe)
·        Stagiaire assistant chef de troupe (Josy Gilson)
o  josygilson@gmail.com
o  621 74 18 16
§ RaRo
·        Clanchef (Jean-Claude Schmit)
o  Clanchef@groussbus.lgs.lu
o  691 20 99 62 (Numéro du groupe)


Explicitement nous précisons ici que ces mesures sont bien évidemment aussi valables, si vos enfants se voient avoir contact avec un maître d’école, un professeur se voyant être infectée ou en quarantaine !!!
·        Pour toute activité – donc pour les réunions de même, un chacun est demandé de porter son masque sur soi
·        Avant de venir en réunion, nous vous demandons de bien laver vos mains et de les désinfecter par la suite. Nous vous informons aussi que – selon les activités, les jeux, vos mains seront désinfectées lors des activités aussi.

Chers parents, cher membre,

Ce sont des moments difficiles que nous passons pour l’instant. Et ce surtout pour les plus jeunes d’entre nous. En ce moment, personne ne peut savoir, quels seront les effets pédagogiques sur les enfants. Comment vont-ils pouvoir digérer tout ceci ?
À nous aussi - et ce surtout pour le Scoutisme, une idéologie, une pédagogie se basant sur le groupe, se basant sur la collectivité, l’amitié, il nous est difficile de préparer et d’offrir des activités adaptées Et toutefois – c’est bien le cas pour l’instant.
Nous souhaitons rendre les réunions à nos membres. Nous voulons, qu’ils puissent à nouveau se voir, se rencontrer.
Et c’est pourquoi que, en tant que chefs de Groussbus, nous disons clairement -> nous allons mettre une casquette, une veste chaude, de bonnes chaussures – et nous nous amuserons dehors.
Ce sera un peu différent – de notre part toutefois, nous ferons de notre meilleur pour vous offrir le Scoutisme le mieux possible.
C’est pour l’instant le défi – Challenge accepted. Pour nos membres !

Pour l’équipe des chefs,

Jean-Claude Schmit
Chef de groupe


-          Following the recommendations of the National Health Service
-          Following the recommendations of the federation of Lëtzebuerger Guiden a Scouten
-          Considering the current situation and in order to provide the best possible protection for our members and leaders - while at the same time wishing to offer our members the opportunity to experience their Scouting, we would like to inform about the following points:
o  Our activities, our meetings will take place most of the time outdoors, in nature. We would like to thank our parents for making sure that the children are dressed accordingly.
o  All our members are asked - as it is the case also in public - to wear their masks when coming to the home. The mask can be removed during the meeting or activity. At that moment, we will represent a closed, autonomous community.
o  Parents or any other person accompanying the children are asked to wear the mask during the entire time they are in our home.
o  If one of our members has had contact with an infected person and/or being quarantined, parents are asked to contact the concerned branch heads as well as the group leader. This should be done as soon as possible. Contact addresses:
§ Group leader (Jean-Claude Schmit)
·        Gruppechef@groussbus.lgs.lu
·        691 20 99 62 (Number of group)
§ Beavers
·        Beaver troupe leader (Marinella Bossi)
o  pedimabo@yahoo.fr
o  621 28 40 04
§ Cub Scouts
·        Assistant Akela (Marinella Bossi)
o  pedimabo@yahoo.fr
o  621 70 62 98
§ AvEx
·        Branch Manager (Jean-Claude Schmit)
o  Gruppechef@groussbus.lgs.lu
o  691 20 99 62 (Number of group)
§ CaraPio
·        Troop leader
o  TCCaraPio@groussbus.lgs.lu
o  691 20 99 62 (Number of group)
·        Trainee assistant troop leader (Josy Gilson)
o  josygilson@gmail.com
o  621 74 18 16
§ RaRo
·        Clan leader (Jean-Claude Schmit)
o  Clanchef@groussbus.lgs.lu
o  691 20 99 62 (Number of group)

Sinn mir iwwert Chat net erreechbar, maacht eis w.e.g. eng Mail!
Zurück zum Seiteninhalt